Dziś są imieniny: Borysa, Filomeny, Wawrzyńca
Treść
Rządowy projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
 • 2012
 • 29 października 2012

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 833

 • 29 października 2012

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 7 listopada 2012

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 25

  Skierowano do: Komisji Finansów Publicznych

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 9 listopada 2012

   Sprawozdanie komisji ...

Zobacz wszystko
Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn

projekt ustawy wprowadza rozwiązania polegające na stopniowym podwyższaniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do jednakowego poziomu 67 lat. Podwyższanie wieku emerytalnego będzie procesem stopniowym i rozłożonym w długim okresie czasu. W przypadku kobiet docelowy wiek zostanie osiągnięty w 2040 r., a więc po dwudziestu ośmiu latach od rozpoczęcia jego podnoszenia o siedem lat (z 60 lat do 67 lat), a w przypadku mężczyzn ? podnoszenie wieku o dwa lata (z 65 lat do 67 lat) trwać będzie osiem lat

 • 2012
 • 29 października 2012

  Projekt wpłynął do Sejmu -...

Zobacz wszystko
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

projekt dotyczy wprowadzenia powszechnego systemu świadczeń rodzinnych dla wszystkich rodzin, których dochody nie pozwalają na przeżycie na poziomie minimum socjalnego

 • 2012
 • 13 września 2012

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 846

 • 6 listopada 2012

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

 • 2013
 • 23 stycznia 2013

  I czytanie w komisjach

  • Praca w komisjach po I czytaniu...

Zobacz wszystko
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

projekt dotyczy ustawowych ograniczeń wysokości wynagrodzenia "kierowników" (i innych osób) spółek powiązanych ze spółkami prawa handlowego oraz agencji państwowych, w których udział Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; projekt zakłada również objęcie ograniczeniem osób świadczących tzw. usługi menadżerskie

 • 2012
 • 13 września 2012

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 883

 • 15 listopada 2012

  Skierowano do I...

Zobacz wszystko
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

projekt dotyczy wykupienia przez Skarb Państwa od PKP SA wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki Polskie Koleje Linowe SA oraz przekazanie ich samorządowi Województwa Małopolskiego; projekt przewiduje również obowiązek utrzymania większościowego pakietu akcji w PKL S.A. przez Województwo Małopolskie przez okres, co najmniej 20 lat

 • 2012
 • 15 października 2012

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 963

 • 10 grudnia 2012

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji...

Zobacz wszystko
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

projekt dotyczy umożliwienia BGK udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minims w formie gwarancji i poręczeń w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego

 • 2012
 • 30 listopada 2012

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 964

 • 10 grudnia 2012

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Finansów Publicznych

 • 2013
 • 4 stycznia 2013

  I czytanie w komisjach

 • ...
Zobacz wszystko
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

projekt dotyczy rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do zwolnienia od kosztów sądowych na wszystkich dłużników mających zdolność upadłościową, zgodnie z sugestią Trybunału Konstytucyjnego

 • 2012
 • 25 października 2012

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 965

 • 10 grudnia 2012

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Ustawodawczej

 • 2013
 • 3 stycznia 2013

  I czytanie w komisjach

  • Praca w komisjach po...

Zobacz wszystko
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

projekt dotyczy zwiększenia efektywności gospodarowania Funduszem Pracy, a także rozszerzenia obecnego katalogu instrumentów rynku pracy o nowy instrument refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, w związku z zatrudnieniem pierwszego lub drugiego pracownika przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą

 • 2012
 • 23 października 2012

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 991

 • 14 grudnia 2012

  Skierowano do I czytania w...

Zobacz wszystko
Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

projekt dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego poprzez wprowadzenie możliwości wliczania urlopu macierzyńskiego do okresu uprawniającego do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego "trzynastki"

 • 2012
 • 3 grudnia 2012

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1029

 • 2013
 • 8 stycznia 2013

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Administracji i Cyfryzacji

 • 24 stycznia 2013

  I czytanie w komisjach...

Zobacz wszystko
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

- projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

projekt dotyczy wykonania decyzji Komisji w sprawie kryteriów uznawania ośrodków szkoleniowych prowadzących szkolenia zawodowe dla maszynistów, kryteriów uznawania egzaminatorów maszynistów, jak również kryteriów organizowania egzaminów oraz ustalenia harmonogramu wprowadzania nowych zasad nabywania uprawnień maszynistów na terenie UE)

 • 2013
 • 11 stycznia 2013

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1046

 • 21 lutego 2013

  ...

Zobacz wszystko